Oslo Barnevaktformidling AS

OBVF

RÅD OM SYKDOMMER HOS BARN


Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet : er barnet mitt frisk nok til å gå i barnehagen/til dagmamma/praktikant/være sammen med andre barn ? Hensikten med dette skrivet er å prøve å lette på denne avgjørelsen.Det viktigste er å gå ut fra barnets behov. Et sykt og slapt barn trenger et fang å sitte på. Generelt kan man si at det er barnets almentilstand dvs. hvordan barnet sover, spiser og klarer å være med i leken, som avgjør om det skal være hjemme eller ikke. I en sykeperiode vil barnets almentilstand være svekket. Barnet har en lav frustrasjonsterskel, tåler mindre enn vanlig, gråter mer, har kanskje nedsatt appetitt, vil sove mer og søker mer voksenkontakt enn vanlig. Hvis du er tvil om barnets diagnose og behandling, kan du ta kontakt med almennpraktiserende lege eller helsesøster for råd og hjelp. Du har rett til 10 dagers permisjon med lønn under barns sykdom. Dette gjelder både for mor og far, slik at det tilsammen utgjør 20 dager i året. Dersom du er alene med omsorgen for barnet har du rett til 20 dager. Kontakt gjerne lege eller trygdekontoret for nærmere opplysninger om dette.


NOEN RÅD OM VANLIGE SYMPTOMER
De fleste infeksjoner som barn har, forårsakes av virus. Virusinfeksjoner smitter som regel mest før og like etter at symptomene har oppstått. Infeksjoner forårsaket av bakterier kan medføre at barnets almentilstand blir mer påvirket enn ved virusinfeksjoner. Barnet kan behøve behandling med antibiotika. I disse tilfellene er det best at barnet er hjemme noen dager, dels pga. den nedsatte almentilstanden og dels fordi noen dagers antibiotikakur vanligvis gjør barnet smittefri.


FEBER

Feber skyldes vanligvis en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier. Barnets temperatur måles i endetarmen og som feber regnes morgentemp over 37,5 og kveldstemp på over 38. Et barn med feber bør være lett kledd, oppholde seg i et ikke for varmt rom og få rikelig med drikke. Hjemme ? - barn med feber skal være hjemme før det vender tilbake.


ØYEINFEKSJON
Øyeinfeksjoner opptrer oftest i forbindelse med forkjølelser. De går vanligvis over av seg selv, på samme måte som forkjølelsen gjør. Man gjør rent i og omkring øynene ved å tørke eller skylle med vann eller saltvann kjøpt på apoteket. Behandling med øyedråper eller salve kan være nødvendig dersom infeksjonen er uttalt, blir langvarig eller er kombinert med andre symptomer. Hjemme ? - barn som har nedsatt almentilstand eller hvor det kommer mye verk fra øynene, skal være hjemme. Barn som får øyedråper/salve bør være hjemme i en behandlingsdag.


OMGANGSSYKE/DIARE
Symptomene er løs/rennende avføring og/eller flere brekninger. Barnet kan tape mye væske, det er derfor viktig å passe på at barnet drikker mye ( eks. kokt vann ). Hjemme ? - I det akutte stadiet skal barnet være hjemme. Når barnets almentilstand tilsier det, kan barnet vende tilbake. Barnet skal da kunne innta fast føde og være opplagt. Avføringen behøver ikke å være helt fast, da det kan ta opp til flere uker før den er normal igjen.


BARN OG KULDE

Hver vinter melder spørsmålet : skal barna være ute når det er kaldt - og hvilken temperatursgrense gjelder ? Det kan ikke gis noe enkelt svar på dette. Den temperatur man kjenner vil være avhengig av både vindhastighet og fuktighet. Ved sterk vind bør barna kanskje være innendørs selv om utetempra-turen ikke er så lav. Det som barn har på seg er også avgjørende. Følgende retningslinjer er allikevel rimelige : Det settes en grense på minus 10 grader for utelek for små barn. Men det må tas hensyn til eventuell vind. Hvor lenge barna kan være ute vurderes i det enkelte tilfelle. Eks. 1 - 1 1/2 time ved inntil 10 graders kulde, men tiden kortes ned til 3/4 time når det blåser. Godt med vinterklær er en selvfølge under slike forhold. Noen barn får tørr hud om vinteren (pga. lave temperaturer, lav fuktighet) - og spesiellt dersom det blåser. For disse barna vil det være gunstig om de ble smurt med en fet/vannfri salve i ansiktet før de går ut. NB! Husk at det er viktig at salven er vannfri, ellers kan huden lett forfryses.


HOSTE

En del barn får lett hoste i forbindelse med vanlig forkjølelse. Dersom barnet ikke virker generellt sykt, kan det gå i barnehagen/dagmamma/praktikant som vanlig. Hoste kan for mange forverres ved fysisk aktivitet, man bør derfor holde seg orientert om hvordan barnet greier dagen. Ved langvarig hoste bør barnet bedømmes av lege med tanke på eventuell allergisk årsak. Hjemme ? - Et barn med hoste, men uten feber og med god almentilstand behøver ikke å være hjemme.


VONDT I HALSEN
Når man har vondt i halsen skyldes det en infeksjon i svelget. Små barn kan ikke alltid fortelle at de har vondt i halsen. Tegn på halsinfeksjon kan være at barnet ikke vil drikke, spise eller har feber. Iblandt forekommer brekninger og sikling. Dersom barnet ditt har vondt i halsen og i tillegg feber mer enn et par dager, kan det være spørsmål om streptokokker. Du bør da oppsøke lege med barnet ditt. Streptokokker kan iblandt gi plagsomme epidemier blandt barn; gi derfor beskjed til de som har om-sorgen for barnet ditt på dagen. Hjemme ? - Etter noen dagers antibiotikakur kan barnet gå tilbake til barnehagen/dagmammaen/prakt.


FORKJØLELSE/SNØRR
Snørr er i begynnelsen klart og kan gå over til tykt grønt snørr etter en tid. Ved kortvarig snørr uten på-virket almentilstand er det ingen grunn til å holde barnet borte. Det kan være nødvendig å få barnet legeundersøkt ved langvarig blank snørr fordi dette kan være et symptom på allergi. Hjemme ? - Barn med snørr uten feber eller nedsatt almentilstand behøver ikke å isoleres fra barne-gruppen.


ØREBETENNELSE

Ørebetennelse forårsaket av bakterier behandles med antibiotika og nesedråper. Hjemme ? - Dersom almentilstanden er upåvirket, kan barnet vende tilbake til barnehagen/dag-mammaen/praktikanten når behandlingen er begynt.


RUTINER VED TILVENNING TIL BARNEHAGE/DAGMAMMA/PRAKTIKANT
Å gi hvert enkelt barn en følelse av trygghet i forhold til sine omgivelser er viktig i tilvenningen til barnehage/dagmamma/praktikant. Det er viktig å bruke god tid på at barna skal bli kjent med hverandre og assistenten/dagmamma/praktikanten. Dette fordi at man anser det som vesentlig å bygge opp en solid trygghet og tillit hos barna. Denne tryggheten og tilliten er grunnleggende for hvordan det hele skal fungere videre. Assistenten/dagmammaen/praktikanten må bli kjent med barnet og dets rytme gjennom barnets mor eller far. Det er viktig å ha kjennskap til at barn i 6-9 mnd. alder kan begynne å vise redsel for fremmede ansikter. Dette skyldes at barnet nå begynner å kunne skjeldne det kjente fra det ukjente, f.eks. morens ansikt fra andre ansikter. Barna blir i denne perioden skeptiske til ukjente personer eller ukjente omgivelser. Det samme kan man oppleve med barn i 2 års alderen, men da arter det seg mer som en blyghet for fremmede personer. For barn under 3 år vil det være naturlig med ca. fire til fem dagers tilvenning. Her er noen retnings-linjer det er mulig å følge. Men vi må huske at barnets individuelle behov og personlighet styrer det hele. For barn over 3 år pleier det å gå greit etter tre til fire dager.

1. dag : Komme på besøk til barnehagen/dagmamma/praktikant.
2. dag : Være tilstede med følge av mor/far i to til tre timer.
3. dag : Være tilstede med følge av mor/far i tre til fire timer.
4. dag : Være tilstede med følge av mor/far i fire til syv timer, store deler av dagen alene.
5. dag : Være uten mor/far store deler av dagen.


NINA GULBRANDSEN
FØRSKOLELÆRERInnholdet på våre nettsider er beskyttet av åndsverksloven

og kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke

 
OBVF
Startsiden Startsiden
Dagmamma Dagmamma
Barnevakt Barnevakt
Barnehageassistenter Barnehageassistenter
Priser Priser
Bestilling / oppsigelser Bestilling / oppsigelser
Kontaktinfo Kontaktinfo
Spørsmål og svar Spørsmål og svar
Tips og råd fra førskolelærer Tips og råd fra førskolelærer
Ønsker du å jobbe med barn ? Ønsker du å jobbe med barn ?
Nyttige linker Nyttige linker
Oslo Barnevaktformidling AS
har eksistert i snart 20 år og er det
eldste og mest etablerte
firma i Oslo innen barnepass.
Vi innehar den tryggheten og
erfaringen som kreves.